Försäljningsvillkor

Packsystem AB
VAT-nummer: SE556868093701

Nedanstående villkor skall gälla med företräde framför alla andra villkor, om annat ej särskilt skriftligen överenskommes mellan parterna.

Godkännande
Köparens beställningar är uttryckligen villkorade av att köparen godkänner alla försäljningsvillkor som inkorporerats häri genom hänvisning. Ytterligare villkor som säljaren angivit på ordererkännandet skall gälla utöver dessa villkor.

Avvikande villkor
Ytterligare eller avvikande villkor som kan förekomma i underrättelse från köparen avvisas härmed uttryckligen och skall inte vara bindande för Säljaren utan dennes uttryckliga skriftliga godkännande. Sådana ytterligare eller avvikande villkor i Köparens tryckta blanketter eller hänvisning skall inte, även om köparen godkänner varorna, utgöra en del av denna försäljning utan säljarens skriftliga godkännande.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager, i enlighet med INCOTERMS 2000.

Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget. I priserna ingår ej moms, frakt eller originalkostnader.
Expeditionskostnad med 50:- på order under 500:-.
Över/underupplaga kan ske med +/- 10 %.

Önskas leverans till fler än en mottagare debiteras 50:00 kronor per försändelse + fraktkostnaden.

Orderbekräftelse
Säljaren bekräftar alltid med en skriftlig orderbekräftelse som sändes digitalt eller via fax. Det åvilar köparen att inom 3 dagar kontrollera orderbekräftelsen.
Säljaren reserverar sig för skrivfel eller annan force majeure.

Expressorder
Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista för expressorder eller överenskommelse.

Transportsätt
Leverans från Packsystem AB sker normalt med DHL/Schenker/Postens företagspaket om kund ej skriftligt angivit annat transportsätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt. Säljaren ansvarar ej för transportskador uppkomna under transporten.

Betalningsvillkor
Efterkrav om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess full likvid erhållits.

Returrätt
Gällande Förpacknings och produktionsprodukter kan endast retur ske enligt överenskommelse med Packsystem AB, samt efter dess leverantörers godkännande.

Produkter som tillverkats specifikt för kunds räkning, innebär att ordern alltid är bindande och returer godkännes ej.

Prover krediteras ej.

Godkännes retur av varor skall dessa vara packade i original -förpackning och ej vara använda eller bearbetade. På retur som ej beror på fel-leverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet, dock lägst 50:00 före kreditering om retur sker inom 1 månad från fakturadatum. Senare retur än 1 månad efter fakturadatum krediteras ej.

Annullation
Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd måste först ett godkännande från Packsystem AB:s leverantör inhämtas och godkännas samt att säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.

Reklamation
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i förekommande fall innan varan bearbetas. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars ha kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklameras inte varan inom en månad från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.
Vara skall inte i något fall anses felaktig om avvikelsen uteslutande beror på beställd applikationsteknik eller varans material.
Produkter med garanti följer nedan regelverk.

Säljarens ansvar
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10% av Packsystem AB's försäljningspris.
Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Köparens ansvar
Felaktiga varor eller varor som av någon anledning inte slutligt kan godkännas av Köparen eller dess kund, skall vid en eventuell nyleverans återsändas på Köparens risk och bekostnad till Säljaren. I det förhållandet att varorna tagits i bruk och ej kan returneras, så har Säljaren ingen vidare skyldighet som innefattar kostnader för ny leverans och logistik vid framtagande av nya produkter.

Försenad leverans eller skadat gods som beror på transportföretaget skall reklameras av Köparen direkt till transportföretaget. Först när ett giltigt ärendenummer finns tillgängligt hos transportören gällande reklamationen, kan Packsystem AB från sin sida assistera i ärendet.

Garantier
Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.
För garantier på maskiner och utrustning gäller garanti som eventuellt lämnats vid försäljningstillfället.

Reservation
Vi reserverar oss för prisändringar och valutaförändringar under tiden för eventuella prislistor och offerter.

Prislista
Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på prislistan.